Tamil Current Affairs 2017, General knowledge questions and answers in Tamil, Model question papers with answer, Online Test - Free Guide, Tamil Study materials books pdf Free download, Old 5 years Previous Year ORIGINAL Question

Tuesday, 4 April 2017

TN TET | Police Exam Model question papers with answer

படிக்கட்டுச் சாகுபடி எங்கு செய்யப்படுகிறது 
A   சமவெளிப்பகுதி
B   மலைப்பகுதி
C   ஆற்றுப்பகுதி
D   கடல் பகுதி
Answer  B

பனிக்கரடி நீண்ட குளிர்காலத் தூக்கத்தின் போது உயிர் வாழ சேமித்து வைத்திருப்பது 
A   புரதம்
B   மீன்கள
C   கொழுப்பு
D   கார்போஹைட்ரேட்
Answer  C

நிலாவை ஆராய்வதற்காக சந்திராயன்  விண்கலம் இந்தியாவில் அனுப்பப்பட்டது
A   2008 மார்ச் 21
B   2008 அக்டோபர் 22
C   2008 ஜுன் 10
D   2008 ஏப்ரல் 15
Answer  B

யுரேசியாவில் காணப்படும் புல்வெளி
A   ஸ்டெப்பி
B   பாம்பாஸ்
C   காம்பாஸ்
D   பிரரெய்ரி
Answer  A

உலகின் மிகப் பெரிய உள்நாட்டு மீன்பிடி ஏரி
A   டான்யூப்
B   டோன்லேசாப்
C   எரி
D   சுப்பீரியர்
Answer  B

புவியின் புவியிடை ஆரம்            ஆகும் 
A   637#  5 km
B   610#  5 km
C   6500  5 km
D   677#  5 km
Answer  A

லேப்ஸ் நாடோடிகள் காணப்படும் இடம்
A   ஸ்கான்டிநேவியா
B   மேற்கு ஆசியா
C   இந்தியா    இராஜஸ்தான்
D   அரேபியா
Answer  A

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது உலகின் குளிர் பிரதேசங்களில் இரண்டாவது இடத்தை வகிக்கிறது
A   டிராஸ்
B   குலூ
C   மனாலி
D   இடாநகர்
Answer  A

பின்வருவனவற்றில் கோள் காற்று எவை 
A   மேல் காற்று
B   கடல்காற்று
C   பான் காற்று
D   மிஸ்டிரல்
Answer  A

வடக்கிலிருந்து தெற்காக கீழ்க்கண்ட ஆறுகளை வரிசைப்படுத்தி தேர்க
A   லூனி   நர்மதா   தப்தி   பீமா
B   லூனி   பீமா   நர்மதா   தப்தி
C   பீமா   நர்மதா   தப்தி   லூனி
D   நர்மதா   தப்தி   லூனி   பீமா
Answer  A

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியாக பொருந்தியுள்ளது எது
A   புவியின் உட்புறம்    ஆஸ்தினோஸ்பியர்
B   காற்று மண்டலம்    லித்தோஸ்பியர்
C   நீர் மண்டலம்    ஒசோன் வளையம்
D   உயிர் மண்டலம்    மீசோஸ்பியர்
Answer  D

கீழ்க்கண்ட எந்த கோள்களுக்கு துணைக்கோள்கள் கிடையாது
A   செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளி
B   புதன் மற்றும் வெள்ளி
C   செவ்வாய் மற்றும் புதன்
D   நெப்டியூன் மற்றும் செவ்வாய்
Answer  B

கீழ்க்கண்டவற்றுள் அதிகமான மின்சாரத்தை உருவாக்க உதவுவது
A   அனல் மின்சாரம்
B   நீர் மின்சாரம்
C   அணு மின்சாரம்
D   சூரிய மின்சாரம்
Answer  A

சந்திரனுக்கும் பூமிக்கும் உள்ள சராசரி தூரம் எவ்வளவு 
A   #  8#  401 கி  மீ 
B   #  8#  401 கி  மீ 
C   #  8#  401 கி  மீ 
D   #  8#  401கி  மீ 
Answer  A

புயல் அல்லது மழை மேகங்கள் என அழைக்கப்படுவது
A   கார்படை மேகங்கள்
B   படை மேகங்கள்
C   கீற்று மேகங்கள்
D   திரள் மேகங்கள்
Answer  A

மொரைன்கள் கீழ்க்கண்ட எதன் படிவத்தால் உருவாகிறது
A   அலைகளின் படிவம்
B   பனியாற்றின் படிவம்
C   மண் புயலின் வடிவம
D   இவை எதுவும் இல்லை
Answer  B

இந்தியாவில் நிலக்கரி கிடைக்கும் வட்டாரம்
A   தாமோதர் பள்ளத்தாக்கு
B   பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு
C   நர்மதா பள்ளத்தாக்கு
D   தபதி பள்ளத்தாக்கு
Answer  A

உலகின் மடிப்பு மலைகள் தோன்றுவதற்கு காரணமானது
A   ஒரோஜெனிக்
B   எக்ஜோஜெனிக்
C   எபிரோஜெனிக்
D   டையட்ரோப்பிஸம்
Answer  A
 
அணுசக்தி எரிபொருளை அதிக அளவு பயன்படுத்தும் நாடு
A   இந்தியா
B   பிரான்சு
C   இங்கிலாந்து
D   அமெரிக்கா
Answer  B

கடலில் மிதக்கக்கூடிய மிகநுண்ணிய உயிரினங்களை      என்கிறோம் 
A   பெந்தாஸ்
B   முருகைகள்
C   பிளாங்டன்
D   நெக்டான்
Answer  C

புவி ஓட்டிற்கு கீழே இருக்கும் பாறைக் குழம்பு
A   மாக்மா
B   லாவா
C   தீப்பாறை
D   படிவுப்பாறை
Answer  A

சரியான வார்த்தையை   விடையை   தேர்ந்தெடு   புவியின் உள்ளடுக்குகளில் குழம்பு நிலையில் உள்ள அடுக்கு
A   மேலோடு
B   கவசம்
C   உள்கருவம்
D   வெளிக்கருவம்
Answer  D

கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவியல் அறிஞர்களுள்   சூரியனை கோள்கள் ஏன் சுற்றுகின்றன   என்ற கருத்தினை விளக்கிய முதல் அறிஞர்
A   கலிலியோ கலிலி
B   து  கெப்ளர்
C   டாலமி
D   சர் ஐசக் நியூட்டன்
Answer  D

இயற்கையிலிருந்து நேரிடையாக வளங்களைப் பெறும் தொழில்
A   முதன்மைநிலைத்தொழில்
B   இரண்டாம்நிலைத்தொழில்
C   மூன்றாம்நிலைத்தொழில்
D   நான்காம்நிலைத்தொழில
Answer  A

ஒவ்வொரு வருடமும் எந்த மாதத்தின் முதல் வாரம் சாலை பாதுகாப்பு வாரமாக கொண்டாடப்படுகிறது
A   டிசம்பர்
B   ஜனவரி
C   மார்ச்
D   பிப்ரவரி
Answer  B

டென்மார்க்கின் 20   மின்னாற்றல் எதிலிருந்து கிடைக்கிறது
A   காற்று ஆற்றல்
B   மின் ஆற்றல்
C   அணுக்கரு ஆற்றல்
D   எந்திர ஆற்றல்
Answer  A

சுனாமி என்ற சொல் எம்மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது
A   தமிழ்
B   பிரெஞ்ச்
C   ஜப்பான்
D   இலத்தீன்
Answer  C

பாஸ்கராச்சாரியா இயற்றிய சித்தாந்த சிரோண்மணி என்ற நூல் எதைப் பற்றியது
A   வானியல்
B   வேதியியல்
C   மருத்  துவ இயல்
D   விளையாட்டியல்
Answer  A

மிஸிஸிபி ஆறு எங்கு துவங்குகிறது
A   இடாஸ்கா ஏரி
B   தால் ஏரி
C   இடாஸ்கா ஏரி
D   ஆல்ப்ஸ் மலை
Answer  A

வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் கருவி
A   வெப்பமானி
B   ஹைகுரோமீட்டர்
C   பாராமீட்டர்
D   காற்று வேன்
Answer  C

கடலடிப் பரப்பில் உள்ள தாவர சூழ்வாழிடம்
A   பிளாங்டன்
B   நெக்டான்
C   பெந்தாஸ்
D   முருகைகள்
Answer  C

தமிழ்நாட்டில் சதுப்பு நிலக்காடுகள் எங்கு காணப்படுகின்றன 
A   நீலகிரி
B   சேலம்
C   பிச்சாவரம்
D   ஏற்காடு
Answer  C

சர்கோசா கடல் அமைந்துள்ள இடம்
A   ஆர்டிக் பெருங்கடல
B   அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்
C   பசுபிக் பெருங்கடல்
D   இந்தியப் பெருங்கடல்
Answer  B

தீபகற்ப இந்தியாவிற்கு வடமேற்கில் அமைந்துள்ள நிலத்தோற்றம்
A   சோட்டா நாக்பூர் பீடபூமி
B   தக்காண பீடபூமி
C   மாளவ பீடபூமி
D   ஷில்லாங் பிடபூமி
Answer  C

மகாத்மா காந்தி தேசிய கடற்பூங்கா எங்கு அமைந்துள்ளது 
A   சென்னை
B   தூத்துக்குடி
C   அந்தமான் நிகோபார் தீவுகள்
D   கன்னியாகுமரி
Answer  C

பாறைத்துகள் மற்றும் சேறு சலவையாலான நிலத்தோற்றம்
A   மணல் திட்டு
B   மொரைன்கள்
C   சர்க
D   டிரம்லின்கள்
Answer  D

பீடப்பாறைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன
A   சூகன்
B   காளான் பாறை
C   பர்கான்கள்
D   யார்டாங்
Answer  A

கீழ்க்கண்ட எந்த அட்சரேகைப்பகுதியில் கடலில் பவளப்பாறைகள் காணப்படுகின்றன
A   250     250 தெ அட்சரேகை
B   300     300 தெ அட்சரேகை
C   150     150 தெ அட்சரேகை
D   050     050 தெ அட்சரேகை
Answer  B

உலகின் மிக ஆழமான   மரியானா அகழி   அமைந்துள்ள பெருங்கடல் 
A   பசிபிக் பெருங்கடல்
B   அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்
C   ஆர்டிக் பெருங்கடல்
D   இந்திய பெருங்கடல்
Answer  A

குருட்டாறுகள் உருவாக்கப்படுவது
A   மலைப்பாதையில்
B   பள்ளத்தாக்கு பாதையில்
C   டெல்டா பாதையில்
D   சமவெளிப் பாதையில்
Answer  D

மரணப்பள்ளத்தாக்கில் காணப்படும் பாலைவனம்
A   மொஜாவி பாலைவனம்
B   கொலரடா பாலைவனம்
C   அமர்கோசா பாலைவனம்
D   தக்லமகான் பாலைவனம்
Answer  A

மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் காணப்படாத சிகரம்
A   மகாபலேஸ்வர்
B   மகேந்திரகிரி
C   ஆனைமுடி
D   பிரம்மகிரி
Answer  B

மித வெப்பமண்டல ஒத நிலங்கள்
A   உவர் சேற்று நிலம்
B   புல்வெளிகள்
C   பயன்படாத நிலம்
D   சதுப்பு நிலம்
Answer  A

தேக்கு மற்றும் சந்தன மரங்கள் கீழ்க்காணும் காடு வகையில் காணப்படுகிறது 
A   சதுப்புநிலம்
B   இலையுதிர்க் காடுகள்
C   பசுமைமாறாக் காடுகள்
D   ஊசியிலைக் காடுகள்

Answer  C