Youtube Subscribe


பொது அறிவு PDF - Direct download link :

PDF - 001 |  PDF - 002 |  PDF - 003 |  PDF - 004 |  PDF - 005 |  PDF - 006 |  PDF - 007 |  PDF - 008 |  PDF - 009 |  PDF - 010 |  PDF - 011 |  PDF - 012 |  PDF - 013 |  PDF - 014 |  PDF - 015 |  PDF - 016 |  PDF - 017 |  PDF - 018 |  PDF - 019 |  PDF - 020 |  PDF - 021 |  PDF - 022 |  PDF - 023 |  PDF - 024 |  PDF - 025 |  PDF - 026 |  PDF - 027 |  PDF - 028 |  PDF - 029 |  PDF - 030 |  PDF - 031 |  PDF - 032 |  PDF - 033 |  PDF - 034 |  PDF - 035 |  PDF - 036 |  PDF - 037 |  PDF - 038 |  PDF - 039 |  PDF - 040 |  PDF - 041 |  PDF - 042 |  PDF - 043 |  PDF - 044 |  PDF - 045 |  PDF - 046 |  PDF - 047 |  PDF - 048 |  PDF - 049 |  PDF - 050 |  PDF - 051 |  PDF - 052 |  PDF - 053 |  PDF - 054 |  PDF - 055 |  PDF - 056 |  PDF - 057 |  PDF - 058 |  PDF - 059 |  PDF - 060 |  PDF - 061 |  PDF - 062 |  PDF - 063 |  PDF - 064 |  PDF - 065 |  PDF - 066 |  PDF - 067 |  PDF - 068 |  PDF - 069 |  PDF - 070 |  PDF - 071 |  PDF - 072 |  PDF - 073 |  PDF - 074 |  PDF - 075 |  PDF - 076 |  PDF - 077 |  PDF - 078 |  PDF - 079 |  PDF - 080 |  PDF - 081 |  PDF - 082 |  PDF - 083 |  PDF - 084 |  PDF - 085 |  PDF - 086 |  PDF - 087 |  PDF - 088 |  PDF - 089 |  PDF - 090 |  PDF - 091 |  PDF - 092 |  PDF - 093 |  PDF - 094 |  PDF - 095 |  PDF - 096 |  PDF - 097 |  PDF - 098 |  PDF - 099 |  PDF - 100 |  PDF - 101 |  PDF - 102 |  PDF - 103 |  PDF - 104 |  PDF - 105 |  PDF - 106 |  PDF - 107 |  PDF - 108 |  PDF - 109 |  PDF - 110 |  PDF - 111 |  PDF - 112 |  PDF - 113 |  PDF - 114 |  PDF - 115 |  PDF - 116 |  PDF - 117 |  PDF - 118 |  PDF - 119 |  PDF - 120 |  PDF - 121 |  PDF - 122 |  PDF - 123 |  PDF - 124 |  PDF - 125 |  PDF - 126 |  PDF - 127 |  PDF - 128 |  PDF - 129 |  PDF - 130 |  PDF - 131 |  PDF - 132 |  PDF - 133 |  PDF - 134 |  PDF - 135 |  PDF - 136 |  PDF - 137 |  PDF - 138 |  PDF - 139 |  PDF - 140 |  PDF - 141 |  PDF - 142 |  PDF - 143 |  PDF - 144 |  PDF - 145 |  PDF - 146 |  PDF - 147 |  PDF - 148 |  PDF - 149 |  PDF - 150 |  PDF - 151 |  PDF - 152 |  PDF - 153 |  PDF - 154 |  PDF - 155 |  PDF - 156 |  PDF - 157 |  PDF - 158 |  PDF - 159 |  PDF - 160 |  PDF - 161 |  PDF - 162 |  PDF - 163 |  PDF - 164 |  PDF - 165 |  PDF - 166 |  PDF - 167 |  PDF - 168 |  PDF - 169 |  PDF - 170 |  PDF - 171 |  PDF - 172 |  PDF - 173 |  PDF - 174 |  PDF - 175 |  PDF - 176 |  PDF - 177 |  PDF - 178 |  PDF - 179 |  PDF - 180 |  PDF - 181 |  PDF - 182 |  PDF - 183 |  PDF - 184 |  PDF - 185 |  PDF - 186 |  PDF - 187 |  PDF - 188 |  PDF - 189 |  PDF - 190 |  PDF - 191 |  PDF - 192 |  PDF - 193 |  PDF - 194 |  PDF - 195 |  PDF - 196 |  PDF - 197 |  PDF - 198 |  PDF - 199 |  PDF - 200 |  PDF - 201 |  PDF - 202 |  PDF - 203 |  PDF - 204 |  PDF - 205 |  PDF - 206 |  PDF - 207 |  PDF - 208 |  PDF - 209 |  PDF - 210 |  PDF - 211 |  PDF - 212 |  PDF - 213 |  PDF - 214 |  PDF - 215 |  PDF - 216 |  PDF - 217 |  PDF - 218 |  PDF - 219 |  PDF - 220 |  PDF - 221 |  PDF - 222 |  PDF - 223 |  PDF - 224 |  PDF - 225 |  PDF - 226 |  PDF - 227 |  PDF - 228 |  PDF - 229 |  PDF - 230 |  PDF - 231 |  PDF - 232 |  PDF - 233 |  PDF - 234 |  PDF - 235 |  PDF - 236 |  PDF - 237 |  PDF - 238 |  PDF - 239 |  PDF - 240 |  PDF - 241 |  PDF - 242 |  PDF - 243 |  PDF - 244 |  PDF - 245 |  PDF - 246 |  PDF - 247 |  PDF - 248 |  PDF - 249 |  PDF - 250 |  PDF - 251 |  PDF - 252 |  PDF - 253 |  PDF - 254 |  PDF - 255 |  PDF - 256 |  PDF - 257 |  PDF - 258 |  PDF - 259 |  PDF - 260 |  PDF - 261 |  PDF - 262 |  PDF - 263 |  PDF - 264 |  PDF - 265 |  PDF - 266 |  PDF - 267 |  PDF - 268 |  PDF - 269 |  PDF - 270 |  PDF - 271 |  PDF - 272 |  PDF - 273 |  PDF - 274 |  PDF - 275 |  PDF - 276 |  PDF - 277 |  PDF - 278 |  PDF - 279 |  PDF - 280 |  PDF - 281 |  PDF - 282 |  PDF - 283 |  PDF - 284 |  PDF - 285 |  PDF - 286 |  PDF - 287 |  PDF - 288 |  PDF - 289 |  PDF - 290 |  PDF - 291 |  PDF - 292 |  PDF - 293 |  PDF - 294 |  PDF - 295 |  PDF - 296 |  PDF - 297 |  PDF - 298 |  PDF - 299 |  PDF - 300 |  PDF - 301 |  PDF - 302 |  PDF - 303 |  PDF - 304 |  PDF - 305 |  PDF - 306 |  PDF - 307 |  PDF - 308 |  PDF - 309 |  PDF - 310 |  PDF - 311 |  PDF - 312 |  PDF - 313 |  PDF - 314 |  PDF - 315 |  PDF - 316 |  PDF - 317 |  PDF - 318 |  PDF - 319 |  PDF - 320 |  PDF - 321 |  PDF - 322 |  PDF - 323 |  PDF - 324 |  PDF - 325 |  PDF - 326 |  PDF - 327 |  PDF - 328 |  PDF - 329 |  PDF - 330 |  PDF - 331 |  PDF - 332 |  PDF - 333 |  PDF - 334 |  PDF - 335 |  PDF - 336 |  PDF - 337 |  PDF - 338 |  PDF - 339 |  PDF - 340 |  PDF - 341 |  PDF - 342 |  PDF - 343 |  PDF - 344 |  PDF - 345 |  PDF - 346 |  PDF - 347 |  PDF - 348 |  PDF - 349 |  PDF - 350 |  PDF - 351 |  PDF - 352 |  PDF - 353 |  PDF - 354 |  PDF - 355 |  PDF - 356 |  PDF - 357 |  PDF - 358 |  PDF - 359 |  PDF - 360 |  PDF - 361 |  PDF - 362 |  PDF - 363 |  PDF - 364 |  PDF - 365 |  PDF - 366 |  PDF - 367 |  PDF - 368 |  PDF - 369 |  PDF - 370 |  PDF - 371 |  PDF - 372 |  PDF - 373 |  PDF - 374 |  PDF - 375 |  PDF - 376 |  PDF - 377 |  PDF - 378 |  PDF - 379 |  PDF - 380 |  PDF - 381 |  PDF - 382 |  PDF - 383 |  PDF - 384 |  PDF - 385 |  PDF - 386 |  PDF - 387 |  PDF - 388 |  PDF - 389 |  PDF - 390 |  PDF - 391 |  PDF - 392 |  PDF - 393 |  PDF - 394 |  PDF - 395 |  PDF - 396 |  PDF - 397 |  PDF - 398 |  PDF - 399 |  PDF - 400 |  PDF - 401 |  PDF - 402 |  PDF - 403 |  PDF - 404 |  PDF - 405 |  PDF - 406 |  PDF - 407 |  PDF - 408 |  PDF - 409 |  PDF - 410 |  PDF - 411 |  PDF - 412 |  PDF - 413 |  PDF - 414 |  PDF - 415 |  PDF - 416 |  PDF - 417 |  PDF - 418 |  PDF - 419 |  PDF - 420 |  PDF - 421 |  PDF - 422 |  PDF - 423 |  PDF - 424 |  PDF - 425 |  PDF - 426 |  PDF - 427 |  PDF - 428 |  PDF - 429 |  PDF - 430 |  PDF - 431 |  PDF - 432 |  PDF - 433 |  PDF - 434 |  PDF - 435 |  PDF - 436 |  PDF - 437 |  PDF - 438 |  PDF - 439 |  PDF - 440 |  PDF - 441 |  PDF - 442 |  PDF - 443 |  PDF - 444 |  PDF - 445 |  PDF - 446 |  PDF - 447 |  PDF - 448 |  PDF - 449 |  PDF - 450 |  PDF - 451 |  PDF - 452 |  PDF - 453 |  PDF - 454 |  PDF - 455 |  PDF - 456 |  PDF - 457 |  PDF - 458 |  PDF - 459 |  PDF - 460 |  PDF - 461 |  PDF - 462 |  PDF - 463 |  PDF - 464 |  PDF - 465 |  PDF - 466 |  PDF - 467 |  PDF - 468 |  PDF - 469 |  PDF - 470 |  PDF - 471 |  PDF - 472 |  PDF - 473 |  PDF - 474 |  PDF - 475 |  PDF - 476 |  PDF - 477 |  PDF - 478 |  PDF - 479 |  PDF - 480 |  PDF - 481 |  PDF - 482 |  PDF - 483 |  PDF - 484 |  PDF - 485 |  PDF - 486 |  PDF - 487 |  PDF - 488 |  PDF - 489 |  PDF - 490 |  PDF - 491 |  PDF - 492 |  PDF - 493 |  PDF - 494 |  PDF - 495 |  PDF - 496 |  PDF - 497 |  PDF - 498 |  PDF - 499 |  PDF - 500 |  PDF - 501 |  PDF - 502 |  PDF - 503 |  PDF - 504 |  PDF - 505 |  PDF - 506 |  PDF - 507 |  PDF - 508 |  PDF - 509 |  PDF - 510 |  PDF - 511 |  PDF - 512 |  PDF - 513 |  PDF - 514 |  PDF - 515 |  PDF - 516 |  PDF - 517 |  PDF - 518 |  PDF - 519 |  PDF - 520 |  PDF - 521 |  PDF - 522 |  PDF - 523 |  PDF - 524 |  PDF - 525 |  PDF - 526 |  PDF - 527 |  PDF - 528 |  PDF - 529 |  PDF - 530 |  PDF - 531 |  PDF - 532 |  PDF - 533 |  PDF - 534 |  PDF - 535 |  PDF - 536 |  PDF - 537 |  PDF - 538 |  PDF - 539 |  PDF - 540 |  PDF - 541 |  PDF - 542 |  PDF - 543 |  PDF - 544 |  PDF - 545 |  PDF - 546 |  PDF - 547 |  PDF - 548 |  PDF - 549 |  PDF - 550 |  PDF - 551 |  PDF - 552 |  PDF - 553 |  PDF - 554 |  PDF - 555 |  PDF - 556 |  PDF - 557 |  PDF - 558 |  PDF - 559 |  PDF - 560 |  PDF - 561 |  PDF - 562 |  PDF - 563 |  PDF - 564 |  PDF - 565 |  PDF - 566 |  PDF - 567 |  PDF - 568 |  PDF - 569 |  PDF - 570 |  PDF - 571 |  PDF - 572 |  PDF - 573 |  PDF - 574 |  PDF - 575 |  PDF - 576 |  PDF - 577 |  PDF - 578 |  PDF - 579 |  PDF - 580 |  PDF - 581 |  PDF - 582 |  PDF - 583 |  PDF - 584

இந்தியப் பொருளாதாரம் | INDIAN ECONOMY - 04

உணவு பாதுகாப்புச் சட்டம் 2013   ன் படி ஏழைஎளியவர்களுக்கு கிடைப்பது
A   வீடு ஒன்றுக்கு மாதம் தோறும் 35 கிலோ உணவு தானியம்
B   ஒருவருக்கு மாதம் தோறும் 35 கிலோ உணவு தானியம்
C   ஒருவருக்கு நாள்தோறும் 3  5 கிலோ உணவு தானியம்
D   ஒருவருக்கு ஆண்டுதோறும் 35 கிலோ உணவு தானியம்
Answer  A

மூலதன ஆக்க அமைவு அளவை இந்தியாவில் எந்த நிறுவனம் மேற்கொள்கிறது 
A   மத்திய புள்ளியியல் நிறுவனம்
B   இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
C   மாநில பணபெட்டகம்
D   வட்டார வங்கிகள்
Answer  A

இந்தியாவில் உணவிற்கான மானிய வகைகளில் உள்படாததை தேர்ந்தெடு 
A   மானியமாக விவசாயிகளுக்குக் கொடுக்கப்படும் ஊக்க விலை
B   மானியமாக பொது விநியோகத் திட்டத்தின் மூலம் நுகர்வோர்க்கு அளிப்பது
C   மாநியமாக உணவுப் பாதுகாப்பு கழகத்திற்கு வழங்குவது
D   நல் வள உரத்துக்கான மானியம்
Answer  D

எங்கு முதல் முனிசிபல் கார்பரேஷ ன் ஏற்படுத்தப்பட்டது 
A   சென்னை
B   பாம்பே
C   கல்கத்தா
D   டெல்லி
Answer  A

டி  ஆர்  டி     துறை எந்த அமைச்சகத்தை சார்ந்தது 
A   மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை
B   பாதுகாப்பு
C   சுற்றுச்சூழல்
D   நிதி
Answer  B
இந்தியாவில் உள்ள எந்த மாநிலத்தின் 100வது ஆண்டு விழா சமீபத்தில் கொண்டாடப்பட்டது 
A   பீகார்
B   குஜராத்
C   மஹாரஷ்டிரா
D   உத்திரப்பிரதேசம்
Answer  A

UN தலைமையகம் உள்ள இடம்
A   நியூயார்க் USA
B   வாஷிங்டன் USA
C   பாரிஸ்  பிரான்ஸ்
D   லண்டன்   Uk
Answer  A

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் எந்த ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது 
A   2003
B   2004
C   2005
D   2006
Answer  C

மகளிர் வங்கி   என்ற யோசனை            மத்திய வரவு    செலவு திட்டத்தில் முன் வைக்கப்பட்டது
A   2013    14
B   2012    13
C   2011    12
D   2010    11
Answer  A

பண மதிப்பு குறைப்பு நாணய ஆணையுரிமைக்கு உட்பட்ட முறையாகும்   இந்த கூற்று கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எந்த கருத்துக்கு பொருத்தமுடையதாகும்
A   ஒரு நாட்டின் ஏற்றுமதி அளவினை அதிகரிப்பதற்காக அந்நாடு தனது உள்நாட்டு பணத்திற்கான பன்னாட்டு மதிப்பினை குறைக்கும் செயல் நடவடிக்கை
B   உள்நாட்டு பண அளவினை அதிகரிக்கும் முயற்சி
C   நடப்பு கணக்கு பற்றாக் குறையினை அதிகா  க்கும் முயற்சி
D   பண வீக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சி
Answer  A

பொதுவுடைமை ஜனநாயகம் பற்றிய கீழ்கண்ட தவறான கூற்றினை சுட்டிக் காண்பிக்கவும் 
A   பொதுவுடைமை ஜனநாயகத்தின் நோக்கம் வறுமையை ஒழிப்பது
B   கலப்பு பொருளாத்தில் நம்பிக்கையின்மை
C   சமுதாயத்திலுள்ளவர்களின் செல்வம் வருமானம் இவற்றின் சமமற்ற நிலையினை குறைத்தல
D   அனைவருக்கும் சமமான வாய்ப்பு அளித்தல்
Answer  B

இந்தியாவின் தேசீய வருமானத்தின் வேளாண் துறையில் மொத்த வீட்டிற்க்கான உற்பத்திப் பொருள் பங்கு 2012    2013
A   55  0 percent
B   38  0 percent
C   13  7 percent
D   31  7 percent
Answer  C

மகல்வாரி முறை இந்தியாவில் முதன் முறையாக எங்கு தொடங்கப்பட்டது 
A   ஆக்ரா    அவுத்
B   தஞ்சாவூர்    திருச்சி
C   விஜயவாடா    கர்நூல்
D   ஜலந்தர்    டெல்லி
Answer  A
 
கீழ்காணும் எந்த திட்டம் ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒரு வங்கி கணக்கு வைத்து இருக்க வேண்டும் என உறுதிப்படுத்துகிறது 
A   பிரதான் மந்திரி ஜான் தன் திட்டம்
B   சான்சட் ஆதர்ஷ் கிராமிய திட்டம்
C   ஸ்வாச் பாரத் மிஷன் அபியான் திட்டம்
D   ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம
Answer  D

கீழ்காணும் கூற்றுகளில் ஒன்று பசுமைப் புரட்சியின் இயல்புகளாக இல்லை 
A   அதிக விளைச்சல் தரும் வித்துக்கள்
B   இரசாயன உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக் கொல்லிகளை பயன்படுத்துவது
C   விவசாய நடவடிக்கைகளில் இயற்திரங்களை பயன்படுத்துவது
D   விவசாயத்தில் அதிக எண்ணிக்கையில் உழைப்பாளர்களைப் பயன்படுத்துவது
Answer  D

பெண்களுக்கான முதல் தேசிய ஆணையம் நிறுவப்பட்ட நாள்
A   31st January 1990
B   31st January 1992
C   31st January 1989
D   31st January 1991
Answer  B

வங்காள தேசத்தில் இந்திய இன்சுரன்ஸ் நிறுவனமான        தன் நாட்டில் நடத்த அனுமதி கொடுத்துள்ளது
A   ரிலையன்ஸ்
B   LIC
C   பாரதி ஆக்ஸா
D   HDFC
Answer  B

ஓட்டுனர் இல்லா மெட்ரோ ரயிலை          நாடு டெல்லிக்கு அளித்து வருகிறது
A   ஜெர்மனி
B   தென் கொரியா
C   ஜப்பான்
D   சீனா
Answer  B

முகநூல் நிறுவனரின் பெயர்
A   எட்வர்ட்கி
B   சார்லஸ் பேபேஜ்
C   மார்க் சுக்கர்பெர்க்
D   ஜேம்ஸ் ஆர்தர்
Answer  C

குதிர் ஜோதி திட்டம் தொடர்புடையது
A   விவசாயிகள்
B   தொழிற்சாலை பணியாளர்கள்
C   வீட்டுக்கு ஒரு புள்ளி மின்சார இணைப்பு வசதி ஏற்படுத்துதல்
D   தொழிற்சாலைகளுக்கு மின் இணைப்பு வழங்குதல்
Answer  C

எந்த ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்தில் இந்தியாவின் முதன்மை வளர்ச்சிப் பொறுப்பு பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு மாற்றி வழங்கப்பட்டது 
A   முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்
B   இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்
C   மூன்றாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்
D   நான்காம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்
Answer  B

தனிநபர் தலா வருமானம் எப்பொழுது உயர்கிறது
A   மொத்த தேசிய உற்பத்தியும் மக்கள் தொகையும் ஒரே நேரத்தில் உயரும் போது
B   மொத்த தேசிய உற்பத்தியும் மக்கள் தொகையும் குறையும் போது
C   மொத்த தேசிய உற்பத்தி அதிகரிப்பு மக்கள் தொகையை விட அதிகமாக அதிகரிக்கும் போது
D   மொத்த தேசிய உற்பத்தி மக்கள் தொகையை விட குறையும் போது
Answer  C

TROPEX    2015 என்பது இத்துடன் தொடர்புடையது
A   இந்தியத் தரைப்படை
B   இந்திய எல்லைப் பாதுகாப்புப்படை
C   இந்திய விமானப்படை
D   இந்திய கடற்படை
Answer  D

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில் எங்கு இந்திய தொழில் நுட்பக் கழகம் அமைக்கப்படவில்லை 
A   ஜோத்பூர்
B   கான்பூர்
C   அஹமதாபாத்
D   டெல்லி
Answer  C

இந்தியாவில் விமானத்தை கண்டறியும் கருவியை எந்த தேடல் பொறி அறிமுகப்படுத்தியது 
A   Yahoo
B   Google
C   Google
D   AOL
Answer  B

12  வது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் கிராமப்புற வளர்ச்சிக்காக எத்தனை சதவிகிதம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது 
A   4  5
B   3  5
C   6  0
D   7  0

Answer  C

No comments:

Labels