அறிவியல் - இயற்பியல் | Science - PHYSICS - 04

அணுக்கொள்கையை உருவாக்கியவர் யார் 
A   பென்ஜமின் பிராங்க்ளின்
B   மேடம் கியூரி
C   ஆல்பர்ட் ஜன்ஸ்டீன்
D   ஜான் டால்டன்
Answer  D

கண்ணாடிகளின் திறன் எதன் மூலம் அளவிடப்படுகிறது 
A   diopters
B   aeon
C   lumen
D   candela
Answer  A

பிரெஞ்ச் கயானாவிலிருந்துää 2014 டிசம்பர் 7 அன்று தரையிலிருந்து சிறப்பாக ஏவப்பட்ட தொலைத் தொடர்பு செயற்கைக் கோள் எது 
A   GSAT    16
B   INSAT    3
C   CSAT    8
D   EDUSAT    2
Answer  A

தகவல் தொடர்பு தொழில் நுட்பத்திலும்   மின்னனுவியலிலும் இந்தியாவின் முன்னனி ஆராய்ச்சி நிறுவனம்          ஆகும் 
A   C  DAC
B   ISRO
C   IIT
D   IISC
Answer  A

#  2013 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக வலைதள எண்ணின் கணிப்பு படி மதி நுட்ப கைப்பேசி பயன்பாடுகளில் உலகளவில் ஃபேஸ்புக் இரண்டாம் இடத்தினைப் பெற்றது   முதல் இடம் பெற்றது எது 
A   hang outs
B   google maps
C   wechat
D   whatsapp
Answer  B

#  2014 நவம்பர் 18 அன்று NASA   வினால் பன்னாட்டு விண்வெளி நிலையத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள நுண்புவியீர்ப்பு குறித்த சோதனைக்குப் பயன்படக்கூடிய சாதனம் எது 
A   சுழி  ஈர்ப்பு ராடார்
B   சுழி  ஈர்ப்பு   3டி   மின்னணு அச்சுஏற்றி
C   சுழி  ஈர்ப்பு ஸ்டீரியோ காமரா
D   ஏஃப்எம்   AFM 
Answer  B

ஜி சாட்    16 என்பது
A   கல்வி செயற்கைக் கோள்
B   தொலைத்தொடர்பு செயற்கைக் கோள்
C   வணிக செயற்கைக் கோள்
D   இராணுவ செயற்கைக் கோள்
Answer  B

கணினியைத் துவக்கும் மென்பொருள்          ல் இருக்கும் 
A   RAM
B   ROM
C   Hard disk
D   CD
Answer  B

#  WWW    என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன 
A   Wide World Web
B   Web World Wide
C   World Wide Web
D   World Wide Window
Answer  C
 
வெளிச்சுற்றில் உள்ள மின்தடை        ஆக இருக்கும் பொழுது குறுக்குச் சுற்று ஏற்படுகிறது
A   ஈறிலி
B   பெருமம்
C   சிறுமம்
D   சுழி
Answer  D

விமான நிலையங்களில்   பன்றிக்காய்ச்சலில் அவதிப்படும் மனிதரைக் கண்டறியப் பயன்படுத்தப்படும் தொழில் நுட்பத்தில்   எது எடுக்கப்பட்டது 
A   X    கதிர் ஒளி படங்கள்
B   CT   கண்ணோட்ட பிம்பங்கள்
C   வெப்ப வரைபட ஒளிபடங்கள்
D   செவியுனரா ஒலி பிம்பங்கள
Answer  A

ஆம்பியர் மணி   Hour   நேரம் என்பது எதன் அலகு ஆகும் 
A   ஆற்றல்
B   திறன்
C   மின்னூட்டம்
D   மின்னோட்டம்
Answer  C

கைப்பேசி வலைதள செயலர் எவராக இருப்பினும்   தனது கைப்பேசி எண்ணை தக்க வைத்துக்கொள்ள உதவும் வசதியினை எவ்வாரு அழைப்பர் 
A   கைப்பேசி எண் தூக்கெளியதன்மை
B   கைப்பேசி வலைதள தூக்கெளியதன்மை
C   கைப்பேசி இணையதள தூக்கெளியதன்மை
D   கைப்பேசி வலைதள நுழைவுச்சீட்டு
Answer  B

ஒளியின் திசைவேகம்
A   காற்றில் அதிகம்
B   கண்ணாடியில் அதிகம்
C   காற்றிலும் கண்ணாடியிலும் அதிகம்
D   A    யும் இல்லை B    யும் இல்லை
Answer  A

மின் மூலம் இதயத் துடிப்பு கணிப்பு கருவி   ECG    யானது          வரைபடமாகக் காட்டும் 
A   இதயத்தின் தசைகளால் ஏற்படுத்தப்படும் காலத்தைப் பொருத்து மாறாத மின்னழுத்தம்
B   இதயத்தின் தசைகளால் ஏற்படுத்தப்படும் காலத்தைப் பொருத்து மாறாத மின்னோட்டம் 
C   இதயத்தின் தசைகளால் ஏற்படுத்தப்படும் காலத்தைப் பொருத்து மாறும் மின்னழுத்தம்
D   இதயத்தின் தசைகளால் ஏற்படுத்தப்படும் காலத்தைப் பொருத்து மாறும் மின்னோட்டம்
Answer  C

நில அதிர்வு தீவிரத்தை அளக்க ரிக்டர் அளவு கோளில் கொடுக்கப்படடுள்ள எண்களின் தொடர்
A   0 to 7
B   0 to 8
C   0 to 9
D   0 to 10
Answer  C

ஒரு பொருளின் திசைவேகமானது அதன் முந்தைய மதிப்பில் இருந்து பாதியாக குறைக்கப்பட்டால்   அப்பொருளின் இயக்க ஆற்றல் எந்த அளவிற்கு குறையும் 
A   #  3
B   #  4
C   #  5
D   #  2
Answer  B

#  m நிறையுள்ள ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் விசைன் மதிப்பு
A   நிறை    முடுக்கம்
B     நிறை  2 X முடுக்கம்
C   நிறை X முடுக்கம்
D   முடுக்கம்    நிறை
Answer  C

உலகின் அதிவேக கணினியை உருவாக்கி நாடு 
A   அமெரிக்கா
B   சீனா
C   ஜப்பான்
D   ஜெர்மனி
Answer  B

நிறமாலையின் அகச்சிவப்புப் பகுதியில் அமையப்பெறும் நிறமாலை வரித்தொடர்
A   லைமன்
B   பாமர்
C   பேஷன்
D   பண்ட்

Answer  C

Add Your Comments

Disqus Comments

பொது அறிவு PDF - Direct download link :

PDF - 001 |  PDF - 002 |  PDF - 003 |  PDF - 004 |  PDF - 005 |  PDF - 006 |  PDF - 007 |  PDF - 008 |  PDF - 009 |  PDF - 010 |  PDF - 011 |  PDF - 012 |  PDF - 013 |  PDF - 014 |  PDF - 015 |  PDF - 016 |  PDF - 017 |  PDF - 018 |  PDF - 019 |  PDF - 020 |  PDF - 021 |  PDF - 022 |  PDF - 023 |  PDF - 024 |  PDF - 025 |  PDF - 026 |  PDF - 027 |  PDF - 028 |  PDF - 029 |  PDF - 030 |  PDF - 031 |  PDF - 032 |  PDF - 033 |  PDF - 034 |  PDF - 035 |  PDF - 036 |  PDF - 037 |  PDF - 038 |  PDF - 039 |  PDF - 040 |  PDF - 041 |  PDF - 042 |  PDF - 043 |  PDF - 044 |  PDF - 045 |  PDF - 046 |  PDF - 047 |  PDF - 048 |  PDF - 049 |  PDF - 050 |  PDF - 051 |  PDF - 052 |  PDF - 053 |  PDF - 054 |  PDF - 055 |  PDF - 056 |  PDF - 057 |  PDF - 058 |  PDF - 059 |  PDF - 060 |  PDF - 061 |  PDF - 062 |  PDF - 063 |  PDF - 064 |  PDF - 065 |  PDF - 066 |  PDF - 067 |  PDF - 068 |  PDF - 069 |  PDF - 070 |  PDF - 071 |  PDF - 072 |  PDF - 073 |  PDF - 074 |  PDF - 075 |  PDF - 076 |  PDF - 077 |  PDF - 078 |  PDF - 079 |  PDF - 080 |  PDF - 081 |  PDF - 082 |  PDF - 083 |  PDF - 084 |  PDF - 085 |  PDF - 086 |  PDF - 087 |  PDF - 088 |  PDF - 089 |  PDF - 090 |  PDF - 091 |  PDF - 092 |  PDF - 093 |  PDF - 094 |  PDF - 095 |  PDF - 096 |  PDF - 097 |  PDF - 098 |  PDF - 099 |  PDF - 100 |  PDF - 101 |  PDF - 102 |  PDF - 103 |  PDF - 104 |  PDF - 105 |  PDF - 106 |  PDF - 107 |  PDF - 108 |  PDF - 109 |  PDF - 110 |  PDF - 111 |  PDF - 112 |  PDF - 113 |  PDF - 114 |  PDF - 115 |  PDF - 116 |  PDF - 117 |  PDF - 118 |  PDF - 119 |  PDF - 120 |  PDF - 121 |  PDF - 122 |  PDF - 123 |  PDF - 124 |  PDF - 125 |  PDF - 126 |  PDF - 127 |  PDF - 128 |  PDF - 129 |  PDF - 130 |  PDF - 131 |  PDF - 132 |  PDF - 133 |  PDF - 134 |  PDF - 135 |  PDF - 136 |  PDF - 137 |  PDF - 138 |  PDF - 139 |  PDF - 140 |  PDF - 141 |  PDF - 142 |  PDF - 143 |  PDF - 144 |  PDF - 145 |  PDF - 146 |  PDF - 147 |  PDF - 148 |  PDF - 149 |  PDF - 150 |  PDF - 151 |  PDF - 152 |  PDF - 153 |  PDF - 154 |  PDF - 155 |  PDF - 156 |  PDF - 157 |  PDF - 158 |  PDF - 159 |  PDF - 160 |  PDF - 161 |  PDF - 162 |  PDF - 163 |  PDF - 164 |  PDF - 165 |  PDF - 166 |  PDF - 167 |  PDF - 168 |  PDF - 169 |  PDF - 170 |  PDF - 171 |  PDF - 172 |  PDF - 173 |  PDF - 174 |  PDF - 175 |  PDF - 176 |  PDF - 177 |  PDF - 178 |  PDF - 179 |  PDF - 180 |  PDF - 181 |  PDF - 182 |  PDF - 183 |  PDF - 184 |  PDF - 185 |  PDF - 186 |  PDF - 187 |  PDF - 188 |  PDF - 189 |  PDF - 190 |  PDF - 191 |  PDF - 192 |  PDF - 193 |  PDF - 194 |  PDF - 195 |  PDF - 196 |  PDF - 197 |  PDF - 198 |  PDF - 199 |  PDF - 200 |  PDF - 201 |  PDF - 202 |  PDF - 203 |  PDF - 204 |  PDF - 205 |  PDF - 206 |  PDF - 207 |  PDF - 208 |  PDF - 209 |  PDF - 210 |  PDF - 211 |  PDF - 212 |  PDF - 213 |  PDF - 214 |  PDF - 215 |  PDF - 216 |  PDF - 217 |  PDF - 218 |  PDF - 219 |  PDF - 220 |  PDF - 221 |  PDF - 222 |  PDF - 223 |  PDF - 224 |  PDF - 225 |  PDF - 226 |  PDF - 227 |  PDF - 228 |  PDF - 229 |  PDF - 230 |  PDF - 231 |  PDF - 232 |  PDF - 233 |  PDF - 234 |  PDF - 235 |  PDF - 236 |  PDF - 237 |  PDF - 238 |  PDF - 239 |  PDF - 240 |  PDF - 241 |  PDF - 242 |  PDF - 243 |  PDF - 244 |  PDF - 245 |  PDF - 246 |  PDF - 247 |  PDF - 248 |  PDF - 249 |  PDF - 250 |  PDF - 251 |  PDF - 252 |  PDF - 253 |  PDF - 254 |  PDF - 255 |  PDF - 256 |  PDF - 257 |  PDF - 258 |  PDF - 259 |  PDF - 260 |  PDF - 261 |  PDF - 262 |  PDF - 263 |  PDF - 264 |  PDF - 265 |  PDF - 266 |  PDF - 267 |  PDF - 268 |  PDF - 269 |  PDF - 270 |  PDF - 271 |  PDF - 272 |  PDF - 273 |  PDF - 274 |  PDF - 275 |  PDF - 276 |  PDF - 277 |  PDF - 278 |  PDF - 279 |  PDF - 280 |  PDF - 281 |  PDF - 282 |  PDF - 283 |  PDF - 284 |  PDF - 285 |  PDF - 286 |  PDF - 287 |  PDF - 288 |  PDF - 289 |  PDF - 290 |  PDF - 291 |  PDF - 292 |  PDF - 293 |  PDF - 294 |  PDF - 295 |  PDF - 296 |  PDF - 297 |  PDF - 298 |  PDF - 299 |  PDF - 300 |  PDF - 301 |  PDF - 302 |  PDF - 303 |  PDF - 304 |  PDF - 305 |  PDF - 306 |  PDF - 307 |  PDF - 308 |  PDF - 309 |  PDF - 310 |  PDF - 311 |  PDF - 312 |  PDF - 313 |  PDF - 314 |  PDF - 315 |  PDF - 316 |  PDF - 317 |  PDF - 318 |  PDF - 319 |  PDF - 320 |  PDF - 321 |  PDF - 322 |  PDF - 323 |  PDF - 324 |  PDF - 325 |  PDF - 326 |  PDF - 327 |  PDF - 328 |  PDF - 329 |  PDF - 330 |  PDF - 331 |  PDF - 332 |  PDF - 333 |  PDF - 334 |  PDF - 335 |  PDF - 336 |  PDF - 337 |  PDF - 338 |  PDF - 339 |  PDF - 340 |  PDF - 341 |  PDF - 342 |  PDF - 343 |  PDF - 344 |  PDF - 345 |  PDF - 346 |  PDF - 347 |  PDF - 348 |  PDF - 349 |  PDF - 350 |  PDF - 351 |  PDF - 352 |  PDF - 353 |  PDF - 354 |  PDF - 355 |  PDF - 356 |  PDF - 357 |  PDF - 358 |  PDF - 359 |  PDF - 360 |  PDF - 361 |  PDF - 362 |  PDF - 363 |  PDF - 364 |  PDF - 365 |  PDF - 366 |  PDF - 367 |  PDF - 368 |  PDF - 369 |  PDF - 370 |  PDF - 371 |  PDF - 372 |  PDF - 373 |  PDF - 374 |  PDF - 375 |  PDF - 376 |  PDF - 377 |  PDF - 378 |  PDF - 379 |  PDF - 380 |  PDF - 381 |  PDF - 382 |  PDF - 383 |  PDF - 384 |  PDF - 385 |  PDF - 386 |  PDF - 387 |  PDF - 388 |  PDF - 389 |  PDF - 390 |  PDF - 391 |  PDF - 392 |  PDF - 393 |  PDF - 394 |  PDF - 395 |  PDF - 396 |  PDF - 397 |  PDF - 398 |  PDF - 399 |  PDF - 400 |  PDF - 401 |  PDF - 402 |  PDF - 403 |  PDF - 404 |  PDF - 405 |  PDF - 406 |  PDF - 407 |  PDF - 408 |  PDF - 409 |  PDF - 410 |  PDF - 411 |  PDF - 412 |  PDF - 413 |  PDF - 414 |  PDF - 415 |  PDF - 416 |  PDF - 417 |  PDF - 418 |  PDF - 419 |  PDF - 420 |  PDF - 421 |  PDF - 422 |  PDF - 423 |  PDF - 424 |  PDF - 425 |  PDF - 426 |  PDF - 427 |  PDF - 428 |  PDF - 429 |  PDF - 430 |  PDF - 431 |  PDF - 432 |  PDF - 433 |  PDF - 434 |  PDF - 435 |  PDF - 436 |  PDF - 437 |  PDF - 438 |  PDF - 439 |  PDF - 440 |  PDF - 441 |  PDF - 442 |  PDF - 443 |  PDF - 444 |  PDF - 445 |  PDF - 446 |  PDF - 447 |  PDF - 448 |  PDF - 449 |  PDF - 450 |  PDF - 451 |  PDF - 452 |  PDF - 453 |  PDF - 454 |  PDF - 455 |  PDF - 456 |  PDF - 457 |  PDF - 458 |  PDF - 459 |  PDF - 460 |  PDF - 461 |  PDF - 462 |  PDF - 463 |  PDF - 464 |  PDF - 465 |  PDF - 466 |  PDF - 467 |  PDF - 468 |  PDF - 469 |  PDF - 470 |  PDF - 471 |  PDF - 472 |  PDF - 473 |  PDF - 474 |  PDF - 475 |  PDF - 476 |  PDF - 477 |  PDF - 478 |  PDF - 479 |  PDF - 480 |  PDF - 481 |  PDF - 482 |  PDF - 483 |  PDF - 484 |  PDF - 485 |  PDF - 486 |  PDF - 487 |  PDF - 488 |  PDF - 489 |  PDF - 490 |  PDF - 491 |  PDF - 492 |  PDF - 493 |  PDF - 494 |  PDF - 495 |  PDF - 496 |  PDF - 497 |  PDF - 498 |  PDF - 499 |  PDF - 500 |  PDF - 501 |  PDF - 502 |  PDF - 503 |  PDF - 504 |  PDF - 505 |  PDF - 506 |  PDF - 507 |  PDF - 508 |  PDF - 509 |  PDF - 510 |  PDF - 511 |  PDF - 512 |  PDF - 513 |  PDF - 514 |  PDF - 515 |  PDF - 516 |  PDF - 517 |  PDF - 518 |  PDF - 519 |  PDF - 520 |  PDF - 521 |  PDF - 522 |  PDF - 523 |  PDF - 524 |  PDF - 525 |  PDF - 526 |  PDF - 527 |  PDF - 528 |  PDF - 529 |  PDF - 530 |  PDF - 531 |  PDF - 532 |  PDF - 533 |  PDF - 534 |  PDF - 535 |  PDF - 536 |  PDF - 537 |  PDF - 538 |  PDF - 539 |  PDF - 540 |  PDF - 541 |  PDF - 542 |  PDF - 543 |  PDF - 544 |  PDF - 545 |  PDF - 546 |  PDF - 547 |  PDF - 548 |  PDF - 549 |  PDF - 550 |  PDF - 551 |  PDF - 552 |  PDF - 553 |  PDF - 554 |  PDF - 555 |  PDF - 556 |  PDF - 557 |  PDF - 558 |  PDF - 559 |  PDF - 560 |  PDF - 561 |  PDF - 562 |  PDF - 563 |  PDF - 564 |  PDF - 565 |  PDF - 566 |  PDF - 567 |  PDF - 568 |  PDF - 569 |  PDF - 570 |  PDF - 571 |  PDF - 572 |  PDF - 573 |  PDF - 574 |  PDF - 575 |  PDF - 576 |  PDF - 577 |  PDF - 578 |  PDF - 579 |  PDF - 580 |  PDF - 581 |  PDF - 582 |  PDF - 583 |  PDF - 584