அறிவியல் - விலங்கியல் | Science - ZOOLOGY - 01

தற்கொலைப்பைகள் என்று அழக்கப்படும் லைசோசோம் எந்த உள்ளுறுப்பால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது 
A   மைட்டோகாண்ட்ரியா
B   கோல்கை உறுப்புகள்
C   ரைபோசோம்
D   பிராக்ஸிசம்
Answer  B

கீழ்கண்ட எந்த சுரப்பி பிறப்பின் போது இருந்த அளவை விட வாலிபப் பருவத்தை அடைந்தவுடன் சுருங்குகிறது 
A   தைராய்டு
B   பிட்யூட்டரி
C   தைமஸ்
D   அட்ரீனல்
Answer  C

மனித இரத்தத்தில் இல்லாத தனிமம் எது 
A   இரும்பு
B   காப்பர்
C   மெக்னீசியம்
D   குரோமியம்
Answer  C

கீழ்கண்ட எது மனித உடலில் எழும்பு அல்ல 
A   மார்பெலும்பு
B   மேற்கையின் நீண்ட எலும்பு
C   இதயத்தைச் சுற்றி இருக்கும் சவ்வு
D   முழங்காலுக்கும் கணுக் காலுக்கும் இடையில் உள்ள நீண்ட எலும்பு
Answer  C

ஒவ்வொரு காய்ச்சல் மற்றும் ஆஸ்துமாவிற்கான காரணம் 
A   குறைபாடு நோய்கள
B   சிதைவு நோய்
C   ஹார்மோன் நோய்கள்
D   எதிர் விளைவு
Answer  D

ஒரு மனிதனின் எடை 96 கிலோகிராம் எடைக்கு சமமான நீரின் லிட்டர் மதிப்பு 
A   50 லிட்டர்
B   6#  5 லிட்டர்
C   82 லிட்டர்
D   42 லிட்டர்
Answer  B

அறிவியலில்   Herpatology   என்பது எதைப் பற்றிய படிப்பாகும் 
A   மீன்கள்
B   பூச்சிகள்
C   நிலநீர் வாழ்வன
D   நீர்நில வாழ்வன மற்றும் ஊர்வன
Answer  D

கீழ்கண்ட எந்த நோய் முழு நியாபக சக்தியை முழுவதிலும் இழக்கச் செய்வது 
A   அம்னீசியா
B   மூளை கோளாறு
C   அல்சீமர் நோய்
D   புற்றுநோய்
Answer  A

#   செல்களின் ரைபோசோமின் மிக முக்கிய பணி எது 
A   ஆர்  என்  தொகுப்பு
B   டிஎன்ஏ தொகுப்பு
C   புரத தொகுப்பு
D   கார்போஹைட்ரேட் வளர்சிதைமாற்றம்
Answer  C

உணவுச் சங்கிலியில் அதிக எண்ணிக்கையை கொண்டவை எவை 
A   தயாரிப்பாளர்கள்
B   முதன்மை நுகர்வோர்
C   முதன்மை நுகர்வோர்
D   சிதைமாற்றம் செய்பவை
Answer  D
 
#      Minimata        நோய் எந்த தனிமத்தின் காரணமாக ஏற்பட்டது 
A   ஆர்சனிக் நச்சு
B   பாதரச நச்சு
C   முன்னணி நச்சு
D   கேட்மியம் நச்சு
Answer  B

பைலேரியாசிஸ் ஏற்பட காரணமான உயிரி எது 
A   கியூலெக்ஸ் கொசு
B   அனோபிலியஸ் கொசு
C   பிளாஸ்மோடியம்
D   ஊச்சரேரியாபாங்கராப்டி
Answer  D

டெங்கு காய்ச்சலைப் பரப்பும் உயிரி எது 
A   ஏபிஸ் கொசு
B   பிளேவிவைரஸ்
C   பிளாஸ்மோடியம
D   கியூலெக்ஸ் கொசு
Answer  A

உயிர் முடிச்சு எனப்படுவது எது 
A   முகுளம்
B   தண்டுவடம்
C   பெருமூளை
D   சிறுமூளை
Answer  A

தேசிய அறிவியல் தினம் கொண்டாடப்படுவது
A   பிப்ரவரி 28
B   நவம்பர் 28
C   மே 15
D   அக்டோபர் 18
Answer  A

எலும்பு முறிவைக் கண்டறிய உதவும்   கதிரை கண்டறிந்தவர்
A   தாம்சன்
B   கியூரி அம்மையார்
C   ரான்ட்ஜென்
D   சாட்விக்
Answer  C

முதுகெலும்பு தொடரில் உள்ள முள்ளெலும்புகள் எண்ணிக்கை
A   36
B   32
C   30
D   37
Answer  B

மனித உடலின் மிகச்சிறிய எலும்பு
A   ஸ்டேபஸ்
B   பீமர்
C   காதுஎலும்பு
D   தொண்டை எலும்பு
Answer  A

காற்றில் முதன் முதலில் வெற்றிகரமாகப் பறந்தவர்கள்
A   ஆம்ஸ்ட்ராங்
B   பாஸ்கரா
C   நியூட்டன்
D   ரைட்சகோதரர்கள்
Answer  D

இந்தியா சந்திராயன் விண்கலத்தை நிலவுக்கு அனுப்பிய ஆண்டு
A   2009
B   2008
C   2010
D   2007
Answer  B

தாவர விலங்குகளுக்கு ஒரே வகையான பெயர் வைக்கும் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர்
A   கார்ல் லின்னேயஸ்
B   ஜான்ரே
C   விட்டேக்கர்
D   டார்வின்
Answer  A

நீண்டதூரம் இடம் பெயரக் கூடிய பூச்சி
A  
B   வண்ணத்துப்பூச்சி
C   தேன்
D   கரப்பான்பூச்சி
Answer  B

மிக வேகமாக நிலத்தில் ஓடக்கூடிய பறவை
A   புறா
B   நெருப்புக் கோழி
C   கழுகு
D   மான்
Answer  B

தவளை நீரில் சுவாசிக்க            பயன்படுகிறது 
A   மூக்கு
B   நுரையீரல்
C   செவுள்
D   தோல்
Answer  D

புரதங்களின் இன்றியமையாத பணி அல்லாதது எது 
A   செல்வளர்ச்சிக்கும் புதுப்பிக்கப்படுவதற்கும்
B   இரத்தம் உறைவதற்கும்
C   நரம்புகள் உணர்ச்சி உறுவதற்கும்
D   சீரான இதய துடிப்பிற்கும்
Answer  D

கார்ட்டி உறுப்பு என்பது எதில் உள்ளது 
A   சிறுநீரகம்
B   பிட்யூட்டரி சுரப்பி
C   செவி உணர் உறுப்பு
D   ஒளி உணர் உறுப்பு
Answer  B

இரத்தம் பிராணவாயுவை எதில் எடுத்துச் செல்வதில்லை
A   முயல்
B   கரப்பான்பூச்சி
C   எலி
D   பறவை

Answer  B

Add Your Comments

Disqus Comments

பொது அறிவு PDF - Direct download link :

PDF - 001 |  PDF - 002 |  PDF - 003 |  PDF - 004 |  PDF - 005 |  PDF - 006 |  PDF - 007 |  PDF - 008 |  PDF - 009 |  PDF - 010 |  PDF - 011 |  PDF - 012 |  PDF - 013 |  PDF - 014 |  PDF - 015 |  PDF - 016 |  PDF - 017 |  PDF - 018 |  PDF - 019 |  PDF - 020 |  PDF - 021 |  PDF - 022 |  PDF - 023 |  PDF - 024 |  PDF - 025 |  PDF - 026 |  PDF - 027 |  PDF - 028 |  PDF - 029 |  PDF - 030 |  PDF - 031 |  PDF - 032 |  PDF - 033 |  PDF - 034 |  PDF - 035 |  PDF - 036 |  PDF - 037 |  PDF - 038 |  PDF - 039 |  PDF - 040 |  PDF - 041 |  PDF - 042 |  PDF - 043 |  PDF - 044 |  PDF - 045 |  PDF - 046 |  PDF - 047 |  PDF - 048 |  PDF - 049 |  PDF - 050 |  PDF - 051 |  PDF - 052 |  PDF - 053 |  PDF - 054 |  PDF - 055 |  PDF - 056 |  PDF - 057 |  PDF - 058 |  PDF - 059 |  PDF - 060 |  PDF - 061 |  PDF - 062 |  PDF - 063 |  PDF - 064 |  PDF - 065 |  PDF - 066 |  PDF - 067 |  PDF - 068 |  PDF - 069 |  PDF - 070 |  PDF - 071 |  PDF - 072 |  PDF - 073 |  PDF - 074 |  PDF - 075 |  PDF - 076 |  PDF - 077 |  PDF - 078 |  PDF - 079 |  PDF - 080 |  PDF - 081 |  PDF - 082 |  PDF - 083 |  PDF - 084 |  PDF - 085 |  PDF - 086 |  PDF - 087 |  PDF - 088 |  PDF - 089 |  PDF - 090 |  PDF - 091 |  PDF - 092 |  PDF - 093 |  PDF - 094 |  PDF - 095 |  PDF - 096 |  PDF - 097 |  PDF - 098 |  PDF - 099 |  PDF - 100 |  PDF - 101 |  PDF - 102 |  PDF - 103 |  PDF - 104 |  PDF - 105 |  PDF - 106 |  PDF - 107 |  PDF - 108 |  PDF - 109 |  PDF - 110 |  PDF - 111 |  PDF - 112 |  PDF - 113 |  PDF - 114 |  PDF - 115 |  PDF - 116 |  PDF - 117 |  PDF - 118 |  PDF - 119 |  PDF - 120 |  PDF - 121 |  PDF - 122 |  PDF - 123 |  PDF - 124 |  PDF - 125 |  PDF - 126 |  PDF - 127 |  PDF - 128 |  PDF - 129 |  PDF - 130 |  PDF - 131 |  PDF - 132 |  PDF - 133 |  PDF - 134 |  PDF - 135 |  PDF - 136 |  PDF - 137 |  PDF - 138 |  PDF - 139 |  PDF - 140 |  PDF - 141 |  PDF - 142 |  PDF - 143 |  PDF - 144 |  PDF - 145 |  PDF - 146 |  PDF - 147 |  PDF - 148 |  PDF - 149 |  PDF - 150 |  PDF - 151 |  PDF - 152 |  PDF - 153 |  PDF - 154 |  PDF - 155 |  PDF - 156 |  PDF - 157 |  PDF - 158 |  PDF - 159 |  PDF - 160 |  PDF - 161 |  PDF - 162 |  PDF - 163 |  PDF - 164 |  PDF - 165 |  PDF - 166 |  PDF - 167 |  PDF - 168 |  PDF - 169 |  PDF - 170 |  PDF - 171 |  PDF - 172 |  PDF - 173 |  PDF - 174 |  PDF - 175 |  PDF - 176 |  PDF - 177 |  PDF - 178 |  PDF - 179 |  PDF - 180 |  PDF - 181 |  PDF - 182 |  PDF - 183 |  PDF - 184 |  PDF - 185 |  PDF - 186 |  PDF - 187 |  PDF - 188 |  PDF - 189 |  PDF - 190 |  PDF - 191 |  PDF - 192 |  PDF - 193 |  PDF - 194 |  PDF - 195 |  PDF - 196 |  PDF - 197 |  PDF - 198 |  PDF - 199 |  PDF - 200 |  PDF - 201 |  PDF - 202 |  PDF - 203 |  PDF - 204 |  PDF - 205 |  PDF - 206 |  PDF - 207 |  PDF - 208 |  PDF - 209 |  PDF - 210 |  PDF - 211 |  PDF - 212 |  PDF - 213 |  PDF - 214 |  PDF - 215 |  PDF - 216 |  PDF - 217 |  PDF - 218 |  PDF - 219 |  PDF - 220 |  PDF - 221 |  PDF - 222 |  PDF - 223 |  PDF - 224 |  PDF - 225 |  PDF - 226 |  PDF - 227 |  PDF - 228 |  PDF - 229 |  PDF - 230 |  PDF - 231 |  PDF - 232 |  PDF - 233 |  PDF - 234 |  PDF - 235 |  PDF - 236 |  PDF - 237 |  PDF - 238 |  PDF - 239 |  PDF - 240 |  PDF - 241 |  PDF - 242 |  PDF - 243 |  PDF - 244 |  PDF - 245 |  PDF - 246 |  PDF - 247 |  PDF - 248 |  PDF - 249 |  PDF - 250 |  PDF - 251 |  PDF - 252 |  PDF - 253 |  PDF - 254 |  PDF - 255 |  PDF - 256 |  PDF - 257 |  PDF - 258 |  PDF - 259 |  PDF - 260 |  PDF - 261 |  PDF - 262 |  PDF - 263 |  PDF - 264 |  PDF - 265 |  PDF - 266 |  PDF - 267 |  PDF - 268 |  PDF - 269 |  PDF - 270 |  PDF - 271 |  PDF - 272 |  PDF - 273 |  PDF - 274 |  PDF - 275 |  PDF - 276 |  PDF - 277 |  PDF - 278 |  PDF - 279 |  PDF - 280 |  PDF - 281 |  PDF - 282 |  PDF - 283 |  PDF - 284 |  PDF - 285 |  PDF - 286 |  PDF - 287 |  PDF - 288 |  PDF - 289 |  PDF - 290 |  PDF - 291 |  PDF - 292 |  PDF - 293 |  PDF - 294 |  PDF - 295 |  PDF - 296 |  PDF - 297 |  PDF - 298 |  PDF - 299 |  PDF - 300 |  PDF - 301 |  PDF - 302 |  PDF - 303 |  PDF - 304 |  PDF - 305 |  PDF - 306 |  PDF - 307 |  PDF - 308 |  PDF - 309 |  PDF - 310 |  PDF - 311 |  PDF - 312 |  PDF - 313 |  PDF - 314 |  PDF - 315 |  PDF - 316 |  PDF - 317 |  PDF - 318 |  PDF - 319 |  PDF - 320 |  PDF - 321 |  PDF - 322 |  PDF - 323 |  PDF - 324 |  PDF - 325 |  PDF - 326 |  PDF - 327 |  PDF - 328 |  PDF - 329 |  PDF - 330 |  PDF - 331 |  PDF - 332 |  PDF - 333 |  PDF - 334 |  PDF - 335 |  PDF - 336 |  PDF - 337 |  PDF - 338 |  PDF - 339 |  PDF - 340 |  PDF - 341 |  PDF - 342 |  PDF - 343 |  PDF - 344 |  PDF - 345 |  PDF - 346 |  PDF - 347 |  PDF - 348 |  PDF - 349 |  PDF - 350 |  PDF - 351 |  PDF - 352 |  PDF - 353 |  PDF - 354 |  PDF - 355 |  PDF - 356 |  PDF - 357 |  PDF - 358 |  PDF - 359 |  PDF - 360 |  PDF - 361 |  PDF - 362 |  PDF - 363 |  PDF - 364 |  PDF - 365 |  PDF - 366 |  PDF - 367 |  PDF - 368 |  PDF - 369 |  PDF - 370 |  PDF - 371 |  PDF - 372 |  PDF - 373 |  PDF - 374 |  PDF - 375 |  PDF - 376 |  PDF - 377 |  PDF - 378 |  PDF - 379 |  PDF - 380 |  PDF - 381 |  PDF - 382 |  PDF - 383 |  PDF - 384 |  PDF - 385 |  PDF - 386 |  PDF - 387 |  PDF - 388 |  PDF - 389 |  PDF - 390 |  PDF - 391 |  PDF - 392 |  PDF - 393 |  PDF - 394 |  PDF - 395 |  PDF - 396 |  PDF - 397 |  PDF - 398 |  PDF - 399 |  PDF - 400 |  PDF - 401 |  PDF - 402 |  PDF - 403 |  PDF - 404 |  PDF - 405 |  PDF - 406 |  PDF - 407 |  PDF - 408 |  PDF - 409 |  PDF - 410 |  PDF - 411 |  PDF - 412 |  PDF - 413 |  PDF - 414 |  PDF - 415 |  PDF - 416 |  PDF - 417 |  PDF - 418 |  PDF - 419 |  PDF - 420 |  PDF - 421 |  PDF - 422 |  PDF - 423 |  PDF - 424 |  PDF - 425 |  PDF - 426 |  PDF - 427 |  PDF - 428 |  PDF - 429 |  PDF - 430 |  PDF - 431 |  PDF - 432 |  PDF - 433 |  PDF - 434 |  PDF - 435 |  PDF - 436 |  PDF - 437 |  PDF - 438 |  PDF - 439 |  PDF - 440 |  PDF - 441 |  PDF - 442 |  PDF - 443 |  PDF - 444 |  PDF - 445 |  PDF - 446 |  PDF - 447 |  PDF - 448 |  PDF - 449 |  PDF - 450 |  PDF - 451 |  PDF - 452 |  PDF - 453 |  PDF - 454 |  PDF - 455 |  PDF - 456 |  PDF - 457 |  PDF - 458 |  PDF - 459 |  PDF - 460 |  PDF - 461 |  PDF - 462 |  PDF - 463 |  PDF - 464 |  PDF - 465 |  PDF - 466 |  PDF - 467 |  PDF - 468 |  PDF - 469 |  PDF - 470 |  PDF - 471 |  PDF - 472 |  PDF - 473 |  PDF - 474 |  PDF - 475 |  PDF - 476 |  PDF - 477 |  PDF - 478 |  PDF - 479 |  PDF - 480 |  PDF - 481 |  PDF - 482 |  PDF - 483 |  PDF - 484 |  PDF - 485 |  PDF - 486 |  PDF - 487 |  PDF - 488 |  PDF - 489 |  PDF - 490 |  PDF - 491 |  PDF - 492 |  PDF - 493 |  PDF - 494 |  PDF - 495 |  PDF - 496 |  PDF - 497 |  PDF - 498 |  PDF - 499 |  PDF - 500 |  PDF - 501 |  PDF - 502 |  PDF - 503 |  PDF - 504 |  PDF - 505 |  PDF - 506 |  PDF - 507 |  PDF - 508 |  PDF - 509 |  PDF - 510 |  PDF - 511 |  PDF - 512 |  PDF - 513 |  PDF - 514 |  PDF - 515 |  PDF - 516 |  PDF - 517 |  PDF - 518 |  PDF - 519 |  PDF - 520 |  PDF - 521 |  PDF - 522 |  PDF - 523 |  PDF - 524 |  PDF - 525 |  PDF - 526 |  PDF - 527 |  PDF - 528 |  PDF - 529 |  PDF - 530 |  PDF - 531 |  PDF - 532 |  PDF - 533 |  PDF - 534 |  PDF - 535 |  PDF - 536 |  PDF - 537 |  PDF - 538 |  PDF - 539 |  PDF - 540 |  PDF - 541 |  PDF - 542 |  PDF - 543 |  PDF - 544 |  PDF - 545 |  PDF - 546 |  PDF - 547 |  PDF - 548 |  PDF - 549 |  PDF - 550 |  PDF - 551 |  PDF - 552 |  PDF - 553 |  PDF - 554 |  PDF - 555 |  PDF - 556 |  PDF - 557 |  PDF - 558 |  PDF - 559 |  PDF - 560 |  PDF - 561 |  PDF - 562 |  PDF - 563 |  PDF - 564 |  PDF - 565 |  PDF - 566 |  PDF - 567 |  PDF - 568 |  PDF - 569 |  PDF - 570 |  PDF - 571 |  PDF - 572 |  PDF - 573 |  PDF - 574 |  PDF - 575 |  PDF - 576 |  PDF - 577 |  PDF - 578 |  PDF - 579 |  PDF - 580 |  PDF - 581 |  PDF - 582 |  PDF - 583 |  PDF - 584