Youtube Subscribe


பொது அறிவு PDF - Direct download link :

PDF - 001 |  PDF - 002 |  PDF - 003 |  PDF - 004 |  PDF - 005 |  PDF - 006 |  PDF - 007 |  PDF - 008 |  PDF - 009 |  PDF - 010 |  PDF - 011 |  PDF - 012 |  PDF - 013 |  PDF - 014 |  PDF - 015 |  PDF - 016 |  PDF - 017 |  PDF - 018 |  PDF - 019 |  PDF - 020 |  PDF - 021 |  PDF - 022 |  PDF - 023 |  PDF - 024 |  PDF - 025 |  PDF - 026 |  PDF - 027 |  PDF - 028 |  PDF - 029 |  PDF - 030 |  PDF - 031 |  PDF - 032 |  PDF - 033 |  PDF - 034 |  PDF - 035 |  PDF - 036 |  PDF - 037 |  PDF - 038 |  PDF - 039 |  PDF - 040 |  PDF - 041 |  PDF - 042 |  PDF - 043 |  PDF - 044 |  PDF - 045 |  PDF - 046 |  PDF - 047 |  PDF - 048 |  PDF - 049 |  PDF - 050 |  PDF - 051 |  PDF - 052 |  PDF - 053 |  PDF - 054 |  PDF - 055 |  PDF - 056 |  PDF - 057 |  PDF - 058 |  PDF - 059 |  PDF - 060 |  PDF - 061 |  PDF - 062 |  PDF - 063 |  PDF - 064 |  PDF - 065 |  PDF - 066 |  PDF - 067 |  PDF - 068 |  PDF - 069 |  PDF - 070 |  PDF - 071 |  PDF - 072 |  PDF - 073 |  PDF - 074 |  PDF - 075 |  PDF - 076 |  PDF - 077 |  PDF - 078 |  PDF - 079 |  PDF - 080 |  PDF - 081 |  PDF - 082 |  PDF - 083 |  PDF - 084 |  PDF - 085 |  PDF - 086 |  PDF - 087 |  PDF - 088 |  PDF - 089 |  PDF - 090 |  PDF - 091 |  PDF - 092 |  PDF - 093 |  PDF - 094 |  PDF - 095 |  PDF - 096 |  PDF - 097 |  PDF - 098 |  PDF - 099 |  PDF - 100 |  PDF - 101 |  PDF - 102 |  PDF - 103 |  PDF - 104 |  PDF - 105 |  PDF - 106 |  PDF - 107 |  PDF - 108 |  PDF - 109 |  PDF - 110 |  PDF - 111 |  PDF - 112 |  PDF - 113 |  PDF - 114 |  PDF - 115 |  PDF - 116 |  PDF - 117 |  PDF - 118 |  PDF - 119 |  PDF - 120 |  PDF - 121 |  PDF - 122 |  PDF - 123 |  PDF - 124 |  PDF - 125 |  PDF - 126 |  PDF - 127 |  PDF - 128 |  PDF - 129 |  PDF - 130 |  PDF - 131 |  PDF - 132 |  PDF - 133 |  PDF - 134 |  PDF - 135 |  PDF - 136 |  PDF - 137 |  PDF - 138 |  PDF - 139 |  PDF - 140 |  PDF - 141 |  PDF - 142 |  PDF - 143 |  PDF - 144 |  PDF - 145 |  PDF - 146 |  PDF - 147 |  PDF - 148 |  PDF - 149 |  PDF - 150 |  PDF - 151 |  PDF - 152 |  PDF - 153 |  PDF - 154 |  PDF - 155 |  PDF - 156 |  PDF - 157 |  PDF - 158 |  PDF - 159 |  PDF - 160 |  PDF - 161 |  PDF - 162 |  PDF - 163 |  PDF - 164 |  PDF - 165 |  PDF - 166 |  PDF - 167 |  PDF - 168 |  PDF - 169 |  PDF - 170 |  PDF - 171 |  PDF - 172 |  PDF - 173 |  PDF - 174 |  PDF - 175 |  PDF - 176 |  PDF - 177 |  PDF - 178 |  PDF - 179 |  PDF - 180 |  PDF - 181 |  PDF - 182 |  PDF - 183 |  PDF - 184 |  PDF - 185 |  PDF - 186 |  PDF - 187 |  PDF - 188 |  PDF - 189 |  PDF - 190 |  PDF - 191 |  PDF - 192 |  PDF - 193 |  PDF - 194 |  PDF - 195 |  PDF - 196 |  PDF - 197 |  PDF - 198 |  PDF - 199 |  PDF - 200 |  PDF - 201 |  PDF - 202 |  PDF - 203 |  PDF - 204 |  PDF - 205 |  PDF - 206 |  PDF - 207 |  PDF - 208 |  PDF - 209 |  PDF - 210 |  PDF - 211 |  PDF - 212 |  PDF - 213 |  PDF - 214 |  PDF - 215 |  PDF - 216 |  PDF - 217 |  PDF - 218 |  PDF - 219 |  PDF - 220 |  PDF - 221 |  PDF - 222 |  PDF - 223 |  PDF - 224 |  PDF - 225 |  PDF - 226 |  PDF - 227 |  PDF - 228 |  PDF - 229 |  PDF - 230 |  PDF - 231 |  PDF - 232 |  PDF - 233 |  PDF - 234 |  PDF - 235 |  PDF - 236 |  PDF - 237 |  PDF - 238 |  PDF - 239 |  PDF - 240 |  PDF - 241 |  PDF - 242 |  PDF - 243 |  PDF - 244 |  PDF - 245 |  PDF - 246 |  PDF - 247 |  PDF - 248 |  PDF - 249 |  PDF - 250 |  PDF - 251 |  PDF - 252 |  PDF - 253 |  PDF - 254 |  PDF - 255 |  PDF - 256 |  PDF - 257 |  PDF - 258 |  PDF - 259 |  PDF - 260 |  PDF - 261 |  PDF - 262 |  PDF - 263 |  PDF - 264 |  PDF - 265 |  PDF - 266 |  PDF - 267 |  PDF - 268 |  PDF - 269 |  PDF - 270 |  PDF - 271 |  PDF - 272 |  PDF - 273 |  PDF - 274 |  PDF - 275 |  PDF - 276 |  PDF - 277 |  PDF - 278 |  PDF - 279 |  PDF - 280 |  PDF - 281 |  PDF - 282 |  PDF - 283 |  PDF - 284 |  PDF - 285 |  PDF - 286 |  PDF - 287 |  PDF - 288 |  PDF - 289 |  PDF - 290 |  PDF - 291 |  PDF - 292 |  PDF - 293 |  PDF - 294 |  PDF - 295 |  PDF - 296 |  PDF - 297 |  PDF - 298 |  PDF - 299 |  PDF - 300 |  PDF - 301 |  PDF - 302 |  PDF - 303 |  PDF - 304 |  PDF - 305 |  PDF - 306 |  PDF - 307 |  PDF - 308 |  PDF - 309 |  PDF - 310 |  PDF - 311 |  PDF - 312 |  PDF - 313 |  PDF - 314 |  PDF - 315 |  PDF - 316 |  PDF - 317 |  PDF - 318 |  PDF - 319 |  PDF - 320 |  PDF - 321 |  PDF - 322 |  PDF - 323 |  PDF - 324 |  PDF - 325 |  PDF - 326 |  PDF - 327 |  PDF - 328 |  PDF - 329 |  PDF - 330 |  PDF - 331 |  PDF - 332 |  PDF - 333 |  PDF - 334 |  PDF - 335 |  PDF - 336 |  PDF - 337 |  PDF - 338 |  PDF - 339 |  PDF - 340 |  PDF - 341 |  PDF - 342 |  PDF - 343 |  PDF - 344 |  PDF - 345 |  PDF - 346 |  PDF - 347 |  PDF - 348 |  PDF - 349 |  PDF - 350 |  PDF - 351 |  PDF - 352 |  PDF - 353 |  PDF - 354 |  PDF - 355 |  PDF - 356 |  PDF - 357 |  PDF - 358 |  PDF - 359 |  PDF - 360 |  PDF - 361 |  PDF - 362 |  PDF - 363 |  PDF - 364 |  PDF - 365 |  PDF - 366 |  PDF - 367 |  PDF - 368 |  PDF - 369 |  PDF - 370 |  PDF - 371 |  PDF - 372 |  PDF - 373 |  PDF - 374 |  PDF - 375 |  PDF - 376 |  PDF - 377 |  PDF - 378 |  PDF - 379 |  PDF - 380 |  PDF - 381 |  PDF - 382 |  PDF - 383 |  PDF - 384 |  PDF - 385 |  PDF - 386 |  PDF - 387 |  PDF - 388 |  PDF - 389 |  PDF - 390 |  PDF - 391 |  PDF - 392 |  PDF - 393 |  PDF - 394 |  PDF - 395 |  PDF - 396 |  PDF - 397 |  PDF - 398 |  PDF - 399 |  PDF - 400 |  PDF - 401 |  PDF - 402 |  PDF - 403 |  PDF - 404 |  PDF - 405 |  PDF - 406 |  PDF - 407 |  PDF - 408 |  PDF - 409 |  PDF - 410 |  PDF - 411 |  PDF - 412 |  PDF - 413 |  PDF - 414 |  PDF - 415 |  PDF - 416 |  PDF - 417 |  PDF - 418 |  PDF - 419 |  PDF - 420 |  PDF - 421 |  PDF - 422 |  PDF - 423 |  PDF - 424 |  PDF - 425 |  PDF - 426 |  PDF - 427 |  PDF - 428 |  PDF - 429 |  PDF - 430 |  PDF - 431 |  PDF - 432 |  PDF - 433 |  PDF - 434 |  PDF - 435 |  PDF - 436 |  PDF - 437 |  PDF - 438 |  PDF - 439 |  PDF - 440 |  PDF - 441 |  PDF - 442 |  PDF - 443 |  PDF - 444 |  PDF - 445 |  PDF - 446 |  PDF - 447 |  PDF - 448 |  PDF - 449 |  PDF - 450 |  PDF - 451 |  PDF - 452 |  PDF - 453 |  PDF - 454 |  PDF - 455 |  PDF - 456 |  PDF - 457 |  PDF - 458 |  PDF - 459 |  PDF - 460 |  PDF - 461 |  PDF - 462 |  PDF - 463 |  PDF - 464 |  PDF - 465 |  PDF - 466 |  PDF - 467 |  PDF - 468 |  PDF - 469 |  PDF - 470 |  PDF - 471 |  PDF - 472 |  PDF - 473 |  PDF - 474 |  PDF - 475 |  PDF - 476 |  PDF - 477 |  PDF - 478 |  PDF - 479 |  PDF - 480 |  PDF - 481 |  PDF - 482 |  PDF - 483 |  PDF - 484 |  PDF - 485 |  PDF - 486 |  PDF - 487 |  PDF - 488 |  PDF - 489 |  PDF - 490 |  PDF - 491 |  PDF - 492 |  PDF - 493 |  PDF - 494 |  PDF - 495 |  PDF - 496 |  PDF - 497 |  PDF - 498 |  PDF - 499 |  PDF - 500 |  PDF - 501 |  PDF - 502 |  PDF - 503 |  PDF - 504 |  PDF - 505 |  PDF - 506 |  PDF - 507 |  PDF - 508 |  PDF - 509 |  PDF - 510 |  PDF - 511 |  PDF - 512 |  PDF - 513 |  PDF - 514 |  PDF - 515 |  PDF - 516 |  PDF - 517 |  PDF - 518 |  PDF - 519 |  PDF - 520 |  PDF - 521 |  PDF - 522 |  PDF - 523 |  PDF - 524 |  PDF - 525 |  PDF - 526 |  PDF - 527 |  PDF - 528 |  PDF - 529 |  PDF - 530 |  PDF - 531 |  PDF - 532 |  PDF - 533 |  PDF - 534 |  PDF - 535 |  PDF - 536 |  PDF - 537 |  PDF - 538 |  PDF - 539 |  PDF - 540 |  PDF - 541 |  PDF - 542 |  PDF - 543 |  PDF - 544 |  PDF - 545 |  PDF - 546 |  PDF - 547 |  PDF - 548 |  PDF - 549 |  PDF - 550 |  PDF - 551 |  PDF - 552 |  PDF - 553 |  PDF - 554 |  PDF - 555 |  PDF - 556 |  PDF - 557 |  PDF - 558 |  PDF - 559 |  PDF - 560 |  PDF - 561 |  PDF - 562 |  PDF - 563 |  PDF - 564 |  PDF - 565 |  PDF - 566 |  PDF - 567 |  PDF - 568 |  PDF - 569 |  PDF - 570 |  PDF - 571 |  PDF - 572 |  PDF - 573 |  PDF - 574 |  PDF - 575 |  PDF - 576 |  PDF - 577 |  PDF - 578 |  PDF - 579 |  PDF - 580 |  PDF - 581 |  PDF - 582 |  PDF - 583 |  PDF - 584

அறிவியல் - விலங்கியல் | Science - ZOOLOGY - 02

இந்திய காண்டாமிருக வகையை முக்கியமாகப் பாதுகாக்கும் தேசிய பூங்கா
A   கிர் தேசியப்பூங்கா
B   கார்பெட் தேசியப்பூங்கா
C   பந்திப்பூர் தேசியப் பூங்கா
D   கஜிரங்கா தேசிய பூங்கா
Answer  D

அமீபாவில் காணப்படும் உணவூட்ட முறையை எவ்வாறு அழைக்கலாம் 
A   சாருண்ணி
B   முழுஉயிர் உண்ணி
C   ஒட்டுண்ணி
D   முழு தாவர உண்ணி
Answer  B

பிளாஸ்மோடியத்தின் வாழ்க்கை சுழற்சியில் பால் இனப்பெருக்கம் எங்கு நிகழ்கிறது 
A   மனிதனின் இரத்தம்
B   மனிதனின் கல்லீரல்
C   பெண் அனோபிலஸ் கொசுவின் வயிற்றில்
D   பெண் அனோபிலஸ் கொசுவின் உமிழ்நீர் சுரப்பி
Answer  C

இராபர்ட்ஹூக் தாவர செல்களில் பார்த்த அமைப்பின் பெயர்
A   புரோட்டோ பிளாசம்
B   செல்சுவர்
C   நியூக்ளியஸ்
D   ட்ரக்கீட்கள்
Answer  B

#    வெஸ்டர்ன் பிளாட்   சோதனையில் கண்டறியப்படும் நோய்
A   கொனரியா
B   பைலேரியா
C   இன்புளுயன்சா
D   எய்ட்ஸ்
Answer  D

மஞ்சள் காய்ச்சல் மற்றும் டெங்கு காய்ச்சலை பரப்பும் உயிரினம் 
A   கியூலெக்ஸ் கொசு
B   ஏடிஸ் கொசு
C   அனாஃபிலஸ் கொசு
D   மூட்டைப்பூச்சி
Answer  B

ஹிருடின் அல்லது எதிர் இரத்த உறைதல் காரணி எனப்படும் இரத்தம் உறைதலைத் தடுக்கும் பொருளைச் சுரக்கும் உயிரினம் 
A   நீரிஸ்
B   அஸ்காரிஸ்
C   அட்டை
D   ஹெட்டிரோநீரிஸ்
Answer  C

இரண்டு இனக்கூடுகைகளுக்கிடையேயுள்ள அடுக்கு எது 
A   உணவு வலை
B   இகோடோன்
C   பயோமி
D   செர்
Answer  C

நமது நாட்டின் தேசியப் பறவை 
A   கேலஸ் டொமஸ்டிகஸ்
B   மில்வஸ் மைக்ரேன்ஸ்
C   சிட்டாகுலா யுபேட்டோரியா
D   பேவோ கிறிஸ்டேட்டஸ்
Answer  D
 
பறக்க இயலாத பறவைகள் 
A   ரேடிட்டே
B   காரினேட்டா
C   இவை இரண்டும்
D   இவற்றுள் எதுவுமில்லை
Answer  A

கீழே தரப்பட்டுள்ளவைகளில் ஒன்று மட்டும் விஷத் தன்மையுடையது அல்ல 
A   நாகம்
B   கண்ணாடி விரியன்
C   கட்டுவிரியன்
D   சுருட்டைப் பாம்பு
Answer  D

இரு வாழ்விகள் எதிலிருந்து உண்டானவை 
A   ஆஸ்டியோலிபிட் மீன்கள
B   டிப்னாய்
C   லிமுலஸ்
D   எரிப்டினஸ்
Answer  A

கீழே குறிப்பிட்டுள்ள மீனில் மருத்துவ குணம் உடையது எது 
A   விலாங்கு மீன்
B   கடல் விலங்கு
C   கெளிறு
D   ஏரியஸ்
Answer  A

திருநெல்வேலியை அடுத்த எந்த ஊரில் காண்டமிருகத்தின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன 
A   பாறைக்குளம
B   மூலக்கரைப்பட்டி
C   சாத்தான்குளம்
D   தாய்விளை
Answer  C

கீழ்க்கண்டவற்றில் லாங்கூர் எந்த வகை இனம் 
A   குரங்கு
B   பறவை
C   கழுதை
D   குதிரை
Answer  C

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது அழியக்கூடிய நிலையில் உள்ள பறவை 
A   கிளி
B   மைனா
C   பிங்க் நிற புறா
D   குயில்
Answer  C

உலகின் மிகப் பெரிய திமிங்கலம் 
A   நீலத்திமிங்கிலம்
B   பிஃன் திமிங்கலம்
C   செஃய் திமிங்கலம்
D   சாம்பல் திமிங்கலம்
Answer  A

உலகின் குளோனிங் முறையில் உருவாக்கப்பட்ட பஷ்மினா ரக ஆடு 
A   இன்ஜாஜ்
B   நூரி
C   சமரூபா
D   டோலி
Answer  B

#    பறவை எச்சத்தினால்   பொருளாதார லாபம் பெற்றுள்ள நாடு 
A   சில
B   லாவோஸ்
C   ஆஸ்திரேலியா
D   பெரு
Answer  D

போர்ட்ப்ளேயரில் ஆராய்ச்சியாளர்களால் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள மண் புழு 
A   மெக் 1
B   மெக் 2
C   மெக் 4
D   மெக் 3
Answer  A

இந்திய வனவிலங்கு வாரியம் முறையான அமைப்பாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 
A   1947
B   1951
C   1950
D   1962
Answer  D

கீழ்க்கண்ட இனத்தில் எது அழிந்துவரும் நிலையில் உள்ளது 
A   ஒட்டகம்
B   சுறா
C   நீர்யானை
D   வரிக்குதிரை
Answer  C

அல்டகஸ் ரிஸினி என்ற பட்டுப்பூச்சி உற்பத்தி செய்யும் பட்டின் பெயர் 
A   எரி
B   டஸ்ஸர்
C   முகா
D   மல்பெரி
Answer  A

டெர்மடோகார்பான்   பாரமிலியா   அம்பிலிகாரியா இவை மூன்றும் எதைக் குறிக்கின்றன 
A   பூஞ்சைகள்
B   கடற்பாசிகள்
C   படிவங்கள்
D   லைக்கன்கள்
Answer  D

பீகாரில் உள்ள சக்ராத்பூர்  புதர்க்காடுகளில் காணப்படுபவை எவை 
A   கிளாஸி கரடிகள்
B   யானைகள்
C   பழமரங்கள்
D   நல்ல பாம்பு
Answer  A

#    புறா நாடு   என்று அழைக்கப்படும் இடம் எது 
A   கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள்
B   மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள்
C   பந்திப்பூர்
D   மகாநதி ஆற்றுப் படுகை
Answer  A

இன்சுலின் எங்கு சுரக்கிறது 
A   இரப்பை
B   கல்லீரல்
C   பெருங்குடல்
D   கணையம்
Answer  D

No comments:

Labels