பாடவாரியாக வினா விடைகள்

அறிவியல் - இயற்பியல் | Science - PHYSICS
பக்கம் 01 | பக்கம் 02 | பக்கம் 03 | பக்கம் 04

அறிவியல் - வேதியியல் | Science - CHEMISTRY
பக்கம் 01 | பக்கம் 02 | பக்கம் 03

அறிவியல் - தாவரவியல் | Science - BOTANY
பக்கம் 01 | பக்கம் 02

குடிமையியல் | Civics
பக்கம் 01 | பக்கம் 02 | பக்கம் 03 | பக்கம் 04 | பக்கம் 05 | பக்கம் 06

புவியியல் | GEOGRAPHY
பக்கம் 01 | பக்கம் 02 | பக்கம் 03 | பக்கம் 04

நவீன இந்தியா | MODERN INDIA
பக்கம் 01 | பக்கம் 02 | பக்கம் 03 | பக்கம் 04 | பக்கம் 05

இடைக்கால இந்தியா | MEDIEVAL INDIA
பக்கம் 01 | பக்கம் 02 | பக்கம் 03

இந்திய புவியியல் | INDIAN GEOGRAPHY
பக்கம் 01 | பக்கம் 02 | பக்கம் 03

இந்தியப் பொருளாதாரம் | Indian Economy
பக்கம் 01 | பக்கம் 02 | பக்கம் 03 | பக்கம் 04 | பக்கம் 05 | பக்கம் 06

பண்டைய இந்தியா | ANCIENT INDIA
பக்கம் 01 | பக்கம் 02 | பக்கம் 03 | பக்கம் 04 | பக்கம் 05 | பக்கம் 06

அறிவியல் - விலங்கியல் | Science - ZOOLOGY
பக்கம் 01 | பக்கம் 02 | பக்கம் 03 | பக்கம் 04

Post a Comment

Labels